Jdi na obsah Jdi na menu
 

Soutěž o pohár ORV OSH CHEB

 

 
 
PROPOZICE SOUTĚŽE
 
 
O POHÁR ORV OSH CHEB
 
 
 
 
Pořadatel:                     Okresní sdružení hasičů Cheb
Termín konání:            5.května 2012
Místo konání:               okolí Dolního Žandova
 
Sraz účastníků:            požární zbrojnice v Dolním Žandově
 
 
Vedení soutěže:
 
Velitel soutěže:              Miloslav Pospíšil
Hlavní rozhodčí:            Pavel Paprsek
Zapisovatel, startér:      Jitka Bělohoubková
Rozhodčí disciplín na jednotlivých stanovištích:
                                     stanoviště 1. Miroslav Hedbávný
                                     stanoviště 2. Petr Paprsek
                                     stanoviště 3. Daniel Kubásek
                                     stanoviště 4. Milan Bílek
                                     stanoviště 5. Zdeněk Pospíšil
Vedoucí sčítací komise:          Jitka Bělohoubková
Prezence:                                  Václava Pospíšilová
             Monika Kopecká
 
Stravování: O  možnost nákupu ve stánkuběd bude zajištěn pořadatelem a ostatní ve vlastní režii – 
 
 
Doprava:
 
na vlastní náklady družstev
 
 
Zdravotní služba:
 
pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu
 
 
Účast:        
 
Minimální počet členů družstva 1+3, maximální počet 1+5
Strojník musí mít platnou odbornou způsobilost osob JSDH.
Každé SDH může postavit více družstev.
Každý závodník může startovat pouze v jednom družstvu.
Každý závodník předloží při prezenci platný průkaz SH ČMS
 
 
Přihlášení do soutěže:
 
Nejpozději do 29.4. zašlete na adresu OSH Cheb, 17. listopadu 30, 350 02 Cheb vyplněnou přihlášku(příloha č.1).
Přihlášku lze též poslat e-mailem na adresu starostaoshcheb@seznam.cz
Případnou změnu nahlásí družstvo u prezence.
 
 
Časový harmonogram:        
 
Prezence: 8:00 – 8:30 hod.
Porada velitelů: 8:30 hod.
Nástup: 9:00 hod.
Zahájení: 9:15 hod.
Čas vyhlášení výsledků nelze dopředu určit.
Po soutěži je možnost posedět v prostorech hasičské zbrojnice.
 
 
Provedení soutěže:
 
Každému družstvu bude na startu vydán startovní průkaz a mapa, na které bude vyznačena trať závodu s jednotlivými stanovišti.
Družstva musí absolvovat vyznačenou trať vlastním požárním automobilem a plnit úkoly na všech pěti stanovištích.
Po příjezdu na každé stanoviště podá velitel družstva rozhodčímu disciplíny hlášení.
Časový interval startů určuje pořadatel.
Na trať nemá nikdo přístup s výjimkou těch závodníků, kteří jsou na trati podle časového rozpisu, rozhodčích a členů štábu, kteří můžou doprovázet hosty.
 
 
 
Stanoviště 1
 
 
 
Útok do podzemí za použití DT s vyhledáním a záchranou 1 osoby
 
 
bez použití hasební látky
 
 
 
Zadání:
 
Útok do podzemí za použití DT s vyhledáním a záchranou 1 osoby bez použití hasební látky
 
 
Provedení úkolu dle:
 
Bojového řádu: ML P 11
Bojového řádu: ML O 7
Požární taktika: Konspekt 1-2-06
Záchranné práce Záchrana osob při požárech
Cvičebního řádu: ML 6 DR 3; ML 12 DR 3; ML 21 DR 5; ML 8 DR 5
 
 
Použitý materiál:
 
 
Vlastní. Podle vybavení vozidel CAS a DA, dýchací technika
 
 
 
Hodnocení:
 
 
1. Práce ve skupině                         
 
(Kontrola IDP před použitím, ……….)                0 - 5 bodů
2. Vybavenost, ustrojenost                                  0 - 5 bodů
3. Způsob vstupu do sklepa
a neznámých prostor, jištění                                0 - 5 bodů
4. Způsob vyhledávání
a dosažení cíle                                                     0 - 5 bodů
 
zpracoval: Miroslav Hedbávný – SDH Dolní Žandov
 
 
 
Stanoviště 2
 
 
 
Přívodní, dopravní a útočné vedení
 
 
 
Zadání:
 
Vytvořit přívodní vedení od zdroje savicemi a dále dopravní vedení 3B s rozdělovačem a útočné vedení prvním proudem 2C, družstvem 1+3 s trvalou dodávkou vody na požářiště po dobu 5-ti minut.
 
 
Použitý materiál:
 
Standardní vybavení - hadice B75, C52, savice 110mm (PMS) nebo 125mm (CAS), rozdělovač, proudnice.
 
 
Provedení úkolu:
 
vytvoření přívodního vedení pomocí 4 savic od vodního zdroje
vytvoření dopravního vedení na 3B s rozdělovačem
vytvoření útočného vedení od rozdělovače prvním proudem na 2C
zajistit trvalou dodávku vody na požářiště po dobu 5-ti minut
Všechny úkoly se řídí Cvičebním řádem PO - 3/ DR3, 4/ DR3, 5/ DR3
 
 
Hodnocení:
 
1. Znalost cvičebního řádu                                      0 – 4 bodů
2. Koordinace pohybů a činností                            0 – 2 bodů
3. Styl položení, spojení a zajištění savic a koše  0 – 2 bodů
4. Styl roztažení hadic                                              0 – 2 bodů
5. Zacházení s materiálem                                      0 – 2 bodů
zpracoval: Petr Paprsek – SDH Krásná
 
 
Stanoviště 3
 
 
 
Poskytnutí první pomoci
 
 
 
Zadání:
 
Poskytnutí první pomoci osobě s poraněním horní končetiny s masivním krvácením, která se nachází v lesním terénu.
 
Použitý materiál:
 
Vybavení autolékárničky vlastní nebo připravené, prostředek pro transport osoby dle vybavení vozidla.
 
Provedení úkolu:
 
 Určení diagnózy
 Provedení první pomoci a stabilizace postiženého
 Transport postiženého k vozidlu
 
Hodnocení:
 
 1. Komunikace, kázeň a organizace práce v jednotce 0 - 5 bodů
 2. První pomoc a její provedení                                    0 - 5 bodů
 3. Stabilizace postiženého a provedení                        0 - 5 bodů
 4. Transport postiženého                                               0 - 5 bodů
 
zpracoval: Daniel Kubásek – SDH Lázně Kynžvart
 
 
Stanoviště 4
 
 
 
Práce s nastavovacím žebříkem
 
 
 
Zadání:
 
Složení a vztyčení nastavovacího žebříku a vytvoření dopravního vedení s rozdělovačem a útočného proudu do okna v nadzemním podlaží budovy, kde je předpokládán požár v jedné z místností.
Viz Cvičební řád metodické listy Družstvo 1+3
 
 
Použitý materiál:
 
Hadice B, hadice C, rozdělovač, proudnice, 2 vazáky, dýchací přístroj, čtyřdílný nastavovací žebřík/pokud není ve výbavě jednotky dodá pořadatel/
 
 
Provedení úkolu:
 
Složení a vztyčení nastavovacího žebříku
Utvoření dopravního vedení a útočného proudu do okna budovy
Výstup hasiče po nastavovacím žebříku s útočným proudem k oknu budovy
 
 
Kritéria hodnocení:
 
1. Komunikace v jednotce při plnění úkolu                                                                           0 - 4 bodů
2. Činnost s použitými technickými prostředky                                                                  0 - 4 bodů
3. Ústroj hasičů při plnění úkolu                                                                           0 - 4 bodů
4. Provedení složení a vztyčení nastavovacího žebříku                                                                        0 - 4 bodů
5. Provedení vytvoření dopravního vedení a útočného proudu                                                                         0 - 4 bodů
 
zpracoval: Milan Bílek – SDH Plesná
 
 
stanoviště 5
 
 
 
Technický zásah – ochrana studny při povodních
 
 
 
Zadání:
 
Ochrana studny před zaplavením vodou při povodni použitím pytlů s pískem a odčerpávání prosáklé vody, předpokládaná povodňová hladina 50 cm nad úroveň terénu.
 
 
Použitý materiál:
 
pytle na písek dvoukomorové, písek, plnička pytlů, igelitová fólie – dodá pořadatel
lopata, čerpadlo, hadice – vlastní
 
 
Provedení úkolu:
 
naplnění pytlů pískem,
pomocí naplněných pytlů provést ochranu studny před zátopovou vodou,
příprava čerpadla k odsávání prosáklé povodňové vody,
 
 
Hodnocení:
 
1. komunikace a organizace práce   0 - 4 bodů
2. kvalita naplnění a uvázání pytlů     0 - 4 bodů
3. kvalita uložení pytlů do vazby        0 - 4 bodů
4. celková funkčnost ochrany            0 - 4 bodů
 
zpracoval: Zdeněk Pospíšil – SDH Plesná
 
 
 
Hodnocení výkonů:
 
Každé družstvo bude bodově hodnoceno, kdy maximální počet bude 100 bodů, z tohoto počtu na jednotlivé disciplíny spadá 20 bodů.
Hodnocení se bude provádět odečítáním trestných bodů.
Disciplíny budou bez časového omezení.
O celkovém pořadí rozhoduje součet bodů, získaných na stanovištích.
V případě dvou nebo i více soutěžních družstev se stejným součtem bodů, rozhoduje o celkovém pořadí lepší umístění na stanovištích podle následujícího pořadí:
1. stanoviště č. 1
2. stanoviště č. 2
3. stanoviště č. 3
4. stanoviště č. 4
5. stanoviště č. 5
 
 
Družstvo je vyloučeno ze soutěže:
 
Opustí-li předstartovní prostor s cílem získat informace o trati a tím i neoprávněné zvýhodnění.
Vynechá-li stanoviště(stačí jeden člen).
Odmítne-li plnit úkol na stanovišti.
Poruší-li nebo znehodnotí značení tratě nebo jinak naruší průběh závodu.
Neprojede-li cílem úplné družstvo
Ztratí-li startovní průkaz
 
 
Oděv, obuv, výstroj:
 
Pracovní nebo zásahový stejnokroj, pracovní obuv, ochranná přilba, ochranné rukavice, bojový opasek
Rozhodčí vycházkový nebo pracovní stejnokroj.
 
 
Nářadí:
 
Družstva si dovezou veškeré nářadí, které je napsáno na jednotlivých stanovištích.
 
 
Protesty:
 
Při porušení propozic této soutěže lze podat velitelem družstva pouze písemný protest.
Protest lze podat pouze proti poškození a hodnocení vlastního družstva a proti výsledkům soutěže.
 
Protesty se podávají:
a) do 15 min. po projetí cílem startérovi proti poškození a hodnocení vlastního družstva
 
b) do 15 min. po vyhlášení výsledků hlavnímu rozhodčímu
 
O protestech rozhoduje:
Velitel soutěže, hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplín.
 
 
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny obsažené v tomto dokumentu.
Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží velitelé družstev při prezenci a následných poradách.
Podáním přihlášky se soutěžící zavazují, že se podrobí podmínkám stanoveným pořadatelem daných v propozicích této soutěže.
Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný průběh soutěže.
 
 
 
 
 
 
 
Miloslav Pospíšil                                       Pavel Paprsek
vedoucí ORV Cheb                                  starosta OSH Cheb